Aktuella projekt

Vill Du veta mera om ett specifikt projekt? Klicka på Projektnamn eller kontakta projektledaren.

 

Projektnamn/

Projektledare

 

Syfte

 

Mål

 

Kort Beskrivning

GRENI 2
Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Mitt-
Norden: Kunskaps- och modellutveckling

Kontakt på Torsta
Anna Beck Friis 072- 566 73 24

 

Syftet med GRENI 2 är att utveckla och stärka de gröna innovationsmiljöerna i mitt-Norden.

 

Målet är att utveckla mer kunskap om vad som driver och utvecklar gröna innovationer både genom innovationssystem i omgivningen samt hos entreprenören på individnivå. Målet är också att öka samarbetet mellan de Gröna Näringarna och forskningsmiljön, samt emellan de olika parter som är innovationsstödjande. Målet är också att utarbeta en modell för att bättre fånga innovationsidéer inom Gröna Näingar och att stödja dessa bättre än idag.

- Med en nytänkande undervisningsmetod inom skolorna förväntar vi oss att de utbildningarna blir mer attraktiva och att vi således får fler elever/studenter

- Genom att sammanföra elever och företagare förväntar vi oss att eleverna får en större förståelse och blir bättre förberedda för yrkeslivet. Men även att företagare får möjlighet att träffa och påverka sin framtida arbetskraft och att de får möjlighet att tillgodo göra sig det nytänk som eleverna/studenterna kan bidra med. Förhoppningsvis blir även kontakten med innovations-miljöerna lättare att ta för deltagande företagare.

 

För att nå målen
GRENI –2 är ett Interregprojekt som syftar till att tillvarata och kartlägga förutsättningarna för de Gröna Näringarna i Jämtland och Tröndelag. Projektdeltagare på den svenska sidan är Mittuniversitetet (coordinator), Coompanion, Nord Universitetet & Torsta AB. För att nå målen kommer projektet att genomföra bland annat:
* Workshops och branschseminarier för företagare, organisationer och universitet .
* Kartläggning av vilka olika innovationsstödjande arbetsmetoder som finns och vilka effekterna är av dessa.
* Intervjuer och enkäter riktade till företagare

Projektet pågår till och med december 2017

       

Creative Region of Gastronomy
Trine Amundsen
tel. 0640-188 01

 

Att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företag i hela matens värdekedja.

 

Mat, kultur och turism i samverkan som regional tillväxtmotor ska skapa fler affärsmöjligheter för företag i matens värdekedja.

 

En treårig satsning (2015-2018), i nära samverkan mellan projektparterna Torsta AB (projektägare), Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, LRF, JHT och det regionala näringslivet.

Bl. a ska följande aktiviteter genomföras:

-Arrangera UNESCO Creative Cities Networks årsmöte, marknadsföra länet som matregion samt synliggöra de kreativa näringarna och verka för samverkan regionalt, nationellt och internationellt
-Arrangera och utveckla Skördefest Jämtland Härjedalen
-Utveckla B2B nätverk samt verktygslåda som stödjer fortsatt affärsutveckling
-Skapa ett grönt innovationssystem för aktörer inom mat/gastronomi som vill utveckla idéer
-Utveckla en digital mötes- och marknadsplats för B2B i matens värdekedja

       

Företagarutbildning
Nils Hultin

tel. 0640 - 188 23

 

att ge nystartade lantbruksföretagare en tillräcklig grund i teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna driva sitt företag på ett framgångsrikt sätt.

 

att alla som genomgår utbildningen skall erhålla de kunskaper som krävs för att vara berättigade för att söka startstöd och investeringsstöd från landsbygdsprogrammet.

 

Utbildningen omfattar 15 veckors studier fördelade under ett helt år. Ekonomiämnet omfattar 6 veckor. Ämnena växtodling, husdjur och skogsbruk omfattar vardera 3 veckor. Deltagaren arbetar under hela året med att utarbeta en gårdsplan för sitt egna företag. Gårdsplanen är en komplett uppsättning av beräkningar och planer som är nödvändiga för att styra sitt företag framgångsrikt.

       

GREI – Grön utbildning i entreprenörskap och innovation

Ida Olofsson 0640-18834, ida.olofsson @ torsta.se

 

Projektet ska genomföra aktiviteter som stärker parternas kunskap och kompetens inom innovation och entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet. Då kan vi på ett bättre sätt stödja våra elever/studenter till att bli innovativa och mer handlingsorienterade och de får möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap, i samarbete med befintliga företagare.

 

- att samtliga lärare hos respektive part får en ökad kunskap i ämnet entreprenöriellt lärande
- Elever/studenter som har fått träning i enteprenöriellt lärande övar upp sin förmåga till kritiskt tänkande och innovativ problemlösning och får ett mindre motstånd till att starta egna företag efter skolan.

- Ett direkt samarbete i kurserna Entreprenörskap och UF-företagande förväntas leda till ett större engagemang hos eleverna, en bättre förståelse för ämnet och att UF-företagandet utvecklas.

- Med en nytänkande undervisningsmetod inom skolorna förväntar vi oss att det utbildningarna blir mer attraktiva och att vi således får fler elever/studenter

- Genom att sammanföra elever och företagare förväntar vi oss att eleverna får en större förståelse och blir bättre förberedda för yrkeslivet. Men även att företagare får möjlighet att träffa och påverka sin framtida arbetskraft och att de får möjlighet att tillgodo göra sig det nytänk som eleverna/studenterna kan bidra med. Förhoppningsvis blir även kontakten med innovationsmiljöerna lättare att ta för deltagande företagare.

 

För att nå målen ska parterna Torsta AB (projektägare), Nordviks naturbruksgymnasium, Högskolan i Nord-Tröndelag (HiNT) (koordinator på norsk sida), Skjetlein Vidaregåendeskola, Maere landbruksskola under tiden 2015 05 15 – 2018 05 18 genomföra gemensamma elevaktiviteter och gemensam lärarutbildning i entreprenöriellt lärande. Exempel på elevaktiviteter kan vara gemensamt uppstartsläger för UF-företagande, lärarutbyte, elevgruppsutbyten, problemlösning hos företag med mera. Lärarutbildningen utformas efter skolornas behov och genomförs på kvartsfart under ett läsår. De som går utbildningen informerar kollegorna på respektive arbetsplatser så samtliga lärare blir introducerade i ämnet.