Skog & Trä

 SkogTra

Bakgrund

En tiondel av landets skogsinnehav finns i Jämtlands län. Av den årliga avverkningen på runt 7 miljoner kbm beräknas så mycket som 80 % gå ut ur länet oförädlat. Den förädling som pågår i länet består av ett antal sågverk och några få husfabriker. Generellt sett har priserna för både massaved och timmer haft en nedåtgående trend sedan senare delen av 1970-talet. Den gynnsamma prisutvecklingen på energiråvara har på senare år avtagit betydligt. Svaga råvarupriser i kombination med en allt sämre situation för jordbruket innebär att många nu försöker hitta komplement till den ordinarie verksamheten. Ett diversifierat skogsutnyttjande ses av många som en möjlig väg för att förbättra landsbygdföretagens lönsamhet.

Verksamhet

Torsta ABs skogsverksamhet har som mål att bidra till en positiv utveckling på landsbygden genom en mångfasetterad användning av regionens skogsresurser. Vår strategi är att verka för att mervärden skapas genom att stödja och utveckla innovativa idéer med koppling till frågor om anpassad skogsskötsel, vidareförädling och skogsturism. Ambitionen är att ta vara på skogens alla möjligheter och att anpassa verksamheten till rådande intresse och efterfrågan.

Det löpande arbetet sker primärt inom Torsta AB s linjeverksamhet, där vi är lyhörda för vad som pågår runtom i regionen. I de fall där ytterligare ekonomiska medel behövs för att genomföra intressanta aktiviteter kan projektmedel sökas. Se aktuella projekt eller tidigare projekt.

Målet med Torsta ABs skogliga verksamhet är att bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att;

bidra till en ökad kompetens om skogens möjligheter och att utveckla/stödja komplement till det ordinarie skogsbruket. 

 

 Vi vänder oss till skogsägare och andra landsbygdsföretagare som använder skogliga resurser i sin verksamhet. Vi är även öppna för att samarbeta med företag, föreningar, myndigheter, akademier etc. i frågor som handlar om att optimera nyttan av skogens resurser för regional utveckling.    

Möjligheter finns att arrangera olika aktiviteter som t.ex. konferenser, seminarium, kurser och föreläsningar mm. Dessa typer av aktiviteter är normalt öppna för alla intresserade men kan också anpassas till olika former av nätverk. För att vår verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska vara efterfrågestyrd ser vi det som viktigt att verka ute i regionen i nära kontakt med olika aktörer inom näringen.

 

Kontakt

För frågor och synpunkter angående skogen som resurs för landsbygdsutveckling hör av dig till:

 

Karl Komstedt
070-223 48 00
karl.komstedt@torsta.se