MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)

roding 

MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)

Fiskodlingar som förbrukar mer än 40 ton foder per kalenderår (B-verksamhet) kräver tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. För dessa är det miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd. Förutom miljölagstiftningen omfattas fiskodlingar av fiskerilagstiftning, smittskyddslagstiftning, djurskyddslagstiftning, EU.s vattendirektiv samt plan- och bygglagen (bygglovsfrågor).

Innan en fiskodling kan börja bedriva verksamhet måste en MKB upprättas.

All verksamhet påverkar miljön, när ett företag skall börja bedriva verksamhet måste verksamhetens påverkan på den omgivande miljön beskrivas och vilka konsekvenser detta kan leda till. Att upprätta en MKB innebär att beskriva och förutse verksamhetens/företagets miljöpåverkan. En MKB utgör en viktig del i prövningsprocessen vid tillståndsansökan för en fiskodling. MKB regleras i miljöbalken och skall tillgodose olika aktörers behov däribland myndigheter och allmänhet. 

 

 

En MKB ska innehålla

En tydlig beskrivning av verksamheten, placering, omfattning och utformning.

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska skadlig miljöpåverkan.

Hur kommer verksamheten att påverka mäniskors hälsa, miljö, mark vatten och andra resurser.

Redovisning av alternativa platser och annan utformning med motiveringar till varför ett visst alternativ har valts.

En beskrivning av effekterna om inte verksamheten kommer igång.

 

Att upprätta en MKB tar tid men för en verksamhet som är välplanerad och genomtänkt tar det mellan 2-4 månader beroende på verksamhetens storlek och omfattning. MKB lämnas sedan in till länsstyrelsen tillsammans med ansökan och samrådsredogörelsen för beslut. Generellt sett tar det mellan 6 till 12 månader innan ett beslut fattas. Med en väl genomarbetad MKB går det alltid snabbare. 

Vid frågor kontakta: Erik Olofsson, erik.olofsson@torsta.se eller 070-660 97 40