Samrådsprocess

Fish

 

 

Samråd

Tillståndsprocessen för all B verksamhet (Miljöbalken 9 kap) inleds med samråd som syftar till att i ett tidigt skede lyfta frågor kring verksamhete. Detta kan vara frågor om odlings lokalisering, omfattning, utformning, miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och omfattning.

Samrådet syftar till att verksamhetsutövaren ska samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, organisationer, allmänheten, m.fl. och att uppfylla miljöbalkens krav.

Samråd ska hållas med myndigheter (länsstyrelsens miljö- samt fiskeenhet, kommunen) samt med markägare, närboende och fiskevårdsområdet, samt övriga intresseorganisationer som kan vara berörda. Då samrådet är klart sammanställs diskussionspunkter, frågeställningar och verksamhetsutövarens bemötande i en särskild samrådsredogörelse, denna ska också innefatta en lista på aktuella sakägare samt en redovisning av hur samrådsförfarandet har gått till. Samrådsredogörelsen bifogas sedan till ansökan och miljökonsekvensbeskrivning när sökanden lämnar in sin ansökan till beslutsmyndigheten.

Verksamhetsutövaren har ansvar för och driver samrådsprocessen fram till det att ansökan, samrådsredogörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen lämnas in till tillståndsgivande myndighet.

 

 

Inför samrådet ska den sökande tagit fram ett skriftligt samrådsunderlag innehållande:
- uppgifter om företaget (administrativa uppgifter)
- omfattning av verksamheten, exempelvis producerade mängder, drifttid, osv
- verksamhetskod (enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Aktuella koder för fiskodling är 5.10 för odling med en förbrukning av mer än 40 ton foder per år och 5.20 för odling med förbrukning mellan 1,5 ton – 40 ton per år.
- aktuellt kartmaterial som visar verksamhetens föreslagna läge, transportvägar, avstånd till närmsta bebyggelse 
- alternativa lägen för verksamheten
- underlag i form av ritningar över anläggningen
- uppskattning av antal transporter
- bulleralstrande aktiviteter
- bedömning av utsläpp till recipient och åtgärder för att begränsa dessa
- bedömning av den förväntade miljöbelastningen
- beskrivning av verksamheten
- tänkbara olycksrisker och beskrivning av säkerhetsåtgärder

Underlaget ska också redovisa de naturliga förutsättningarna på den valda platsen såsom:
- vattenkvalitet
- naturlig fauna
- eventuella naturvärden som kan påverkas av verksamheten samt vilka skyddsåtgärder verksamhetsutövaren har för avsikt att vidta

Vid frågor kontakta: Erik Olofsson, erik.olofsson@torsta.se eller 070-660 97 40